Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Енергийни Консултации ПДФ Печат

Енергийна ефективност в индустрията, сгради и инфраструктури

Нашите услуги по енергийни консултации служат за удовлетворяване на потребността да се постигне рационалност и икономичност, посредством увеличаване енергийната ефективност на сградата, институцията, предприятието; посредством намаляване на разходите за енергия и/или посредством прилагане на възобновяеми енергийни източници. При проучването на обследваната сграда и нейните експлоатационни характеристики се предлагат няколко възможности за използване както на топлинната, електрическа енергия така и вторични енергоизточници. След обследването подготвяме предложение за реализация на нововъведенията и за изпълнение по индивидуални параметри.


Намаляване разхода на вода, топлина и ел. енергия във фабрики, сгради и инфраструктури

•    Подобряване работата на енергийни съоръжения - парови централи, въздушни и хладилни компресори, топлоразпределителни, ел.снабдителни и газоснабдителни мрежи, водообработка на прави и обратни води, озонаторни станции, филтриращи инсталации, кислородо-азотни станции, газови стопанства, природен газ, др.;
•    Енергийни обследвания и одити, препоръки и гаранции за подобряване на енергийната ефективност с цел икономия на енергия, бизнес-планове за постигане на целта, алтернативно финансиране (Европейски съюз, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Фонд енергийна ефективност и др.);
•    Оптимизиране разходите по техническа поддръжка и ремонти;
•    Оползотворяване на отпадна топлина, когенерация, водообработка, изгаряне на отпадни продукти и материали от производствени процеси;
•    Газификация на обекти и прилагане на ефективни лъчисти инфрачервени газови отопления.

Алтернативни енергии

•    Топлинни слънчеви инсталации (плоски колектори, вакуумирани колектори, механични и термосифонни, обемни слънчеви колектори, др.) - за затопляне на вода, за затопляне на въздух, за отопление;
•    Фотоволтаични слънчеви инсталации - за производство на ел.енергия за осветление, за охранителни системи, за подаване към електроразпределителната мрежа, др.;
•    Вятърни генератори;
- за собствени нужди (200 W до  20 kW),
- свързани с националната ел.мрежа (350 kWдо 2 MW);
•    Термопомпи (въздух-въздух, въздух-вода, вода-въздух, топлина на земен грунт, геотермални, др.) за технологични или битови нужди;
•    Биомаса   -   дървесни    отпадъци,    технологични отпадъци (слънчогледови люспи, царевични стъбла, слама, др.), брикети, пелети, др.;
•    Слънчева архитектура и енергийно-пасивни сгради - цялостна компановка на сгради, баланс между енергийна ефективност и жилищен комфорт, връзки с останалите системи (вентилация, отопление, визуален комфорт).

Нови предприятия, реконструкции / разширения / и модернизации на съществуващи фабрики / цехове / инсталации / сгради

•    Прединвестиционни проучвания - избор на терени (геоложко проучване, ОВОС, проучване за инфраструктурни връзки);
•    Идеен проект и виза за проектиране - взаимодействие с държавни и общински ведомства за получаване разрешителни и др. документи;
•    Проектиране (специалисти по отделните части - архитекти, технолози, инженери с опит в проектирането на фабрики на мултинациоални компании, виж референтен списък и приложения);
•    Виза за строителство и изграждане на фабрики;
•    Разширения на фабрики (нови цехове, складове, логистични центрове, др.);
•    Техническа поддръжка и ремонти на машини, сгради и съоръжения;
•    Индустриален мениджмент и управление на индустриални проекти.