За Компанията Печат

Мисията на Гудуил Енерджи ЕООД е:

 •     да изготвим на нашите клиенти енергиен одит към проектите им по оперативна програма "Конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02 - "Енергийна ефективност и зелена икономика", които разработваме с колегите ни от "ГудУил Консултинг" ЕООД.
 •      да запознае потребителите си с източниците  на алтернативна енергия;

 •      чрез предлагането (предоставянето) на комплексни услуги да подмогнем  развитието на Вашия проект и енергиен мениджмънт от самото му начало, като съдействаме за намиране на възможностите за неговото финансиране и разбира се  крайното му изпълнение;
 •      да създадем баланс между интересите на клиентите, целите на фирмите в групата и нуждите на обществото;
 •      да работим ефективно за икономия на енергоресурси като глобална задача на съвременния свят;
 •      да създадем естетика и комфорт на интериора за нашите клиенти, чрез подобрена продуктова гама и качество на извършени инженерингови дейности;
 •      да бъдем известни като надежден и солиден партньор, да бъдем познати като „Goodwill Energy”

Част от основните ни цели са:

 •     да докажем, че алтернативните източници на енергия са незаменими;
 •     да запознаем хората с възможностите за алтернативна енерия;
 •     да прилагаме в максимална степен висок професионализъм и качество;
 •     нашите комплексни енергийни услуги ще бъдат съвместими на пазара.
 •     намаляване на енергийния интензитет и диверсификация на енергийните източници, използвани в предприятията;
 •     повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността чрез енергоспестяващи производствени технологиии използването  на ВЕИ, оползотворяване на вторична топлина, подобряване на горивната база и енергопотреблението;  
 •     диверфикация на продукцията чрез въвеждане на нови продукти;
 •     избор на енерийно ефективно оборудване, с което ще се спести и ще се намалят енергийните разходи или енергийната интензивност .

Нашата дейност:

 •     безплатен оглед за установяване на състоянието
 •     в рамките на безплатният оглед разглеждаме на място техническите данни и особености на сградата и/или произвоството, инсталациите за  отопление, вентилация,  климатизация и уредите и съоръженията за ел.консумация. При огледа определяме фактическото състояние, без помощни средства за идентификация използваните сградни конструкции и машинно оборудване.
 •    откриване на енергийни загуби, енергийни консултации

Нашата фирма извършва енергийнно обследване на сградите и промишлените системи в следните области:

 •     сградни инсталации и съоръжения: изследване на отоплението, снабдяване с топла вода, въздушно-кондициониращи инсталации;
 •     строителство: изследване на топлинната структура на сградната обшивка;
 •     осветление и електроинсталации: изследване на икономичното и сигурно    снабдяване с електрическа енергия    .