Анкета

Ако можете, какво бихте променили най-напред?

 
Предпроектно облужване ПДФ Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на  консултант за предпроектните проучвания при осъществяване на Вашата инвестиция. 

Пред проектните проучвания на нашите спрециалисти ще покажат ефективността и изпълнимостта на Вашата идея.

ГудУил Енерджи съвместно с ГудУил Консултинг изпълнява предпроектни проучвания в следния обхват:

 • Маркетингов анализ;
 • Оценка на изпълнимостта на проекта;
 • Оценка на доходността от инвестицията;
 • Заключение относно изпълнимостта и доходността от проекта.

Фирма ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД ще извършва предпроектни проучвания за алтернативни енергоизточници:

 • вятърни генератори
 • ветрови паркове
 • малки ТЕЦ-и
 • биогаз и биомаса
 • фотосоларни инсталации
  Както и проучвания и верификация на проекти свързани с продажбата на "зелени " кредити.

 

Предпроектно проучване e извършването на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То е задължителна стъпка преди започването на основния проект. Резултатите от това проучване се оформят като доклад, въз основа на който се вземат конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на работата по него. Ако проектът има добри изгледи за реализация, предпроектното проучване дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това. Изброяват се възможните проблеми и затруднения и се предлагат решения.

Предпроектното проучване е от изключителна важност за успеха на всяко едно инвестиционно начинание. То обхваща, анализира и определя всички цели, особености, рискове и потенциални възможности, които стоят пред проекта и неговата реализация.

За всеки конкретен случай ние изготвяме по няколко различни варианта съдържащи детайлен анализ и прецизна оценка за това дали предложеното инвестиционно намерение е технически приложимо, дали е осъществимо в рамките на предвидения бюджет и дали и колко доходоносно и изгодно би било за клиента.

Предпроектното проучване служи за да подпомага процеса по взимане на решения, основан върху технически и ценови анализ на жизнеспособноста на конкретния проект.

То е също така и мощен инструмент за предпазване от загуби на инвестиции и средства. Изследванията и информацията разкрити в този процес ще подпомогнат етапа на бизнес планирането и ще намалят времето за допълнителни проучвания.

В заключение, предпоектното проучване съдържа ясни факти подкрепящи неговите препоръки и предоставя на нашите клиенти доказателства и увереност, че предложената бизнес концепция в действителност ще бъде жизнеспособна, изпълнима и доходоносна.

 • изготвяне на предпроектни проучвания в различни варианти и модели
 • разработване на задание и обхват за проектиране
 • разработване на предпроектни функционални схеми, разпределения, обеми, триизмерни визуализации и презентации
 • подготовка на предпроектни количествени сметки за прогнозно остойностяване на проектното намерение
 • пазарно проучване и анализ
 • технико-икономически данни и обосновка на инвестиционното намерение

За да подобрим конкурентноспособността и енергийната Ви сигурност, предлагаме:

 

Извършване на предпроектни проучвания

Техническите и икономически проучвания са най-добрата основа за изграждането на успешен и устойчив енергиен проект. Предварителните проучвания ще Ви помогнат реалистично да установите възможностите и ще Ви предпазят от нежелани загуби.

Подготовка на идеен проект

Подборът на технология и доставчици са първите стъпки в подготовката на идеен проект. На този етап се осъществяват и редица административни процедури, които зависят от вида на проекта. В повечето случаи се извършват и съгласувания на инвестиционните намерения с енергийните оператори.

Финансиране

С помощта на експертите на Сибола Вашите идеи ще намерят най-изгодните източници на финансиране. Това могат да бъдат проекти за грантово финансиране по оперативни програми, кредитни линии или проекти за съвместно изпълнение.

Административно и техническо обслужване при изпълнение на проекта

За вас можем да осъществим контрол върху доставките и изпълнението на проекта, както и да Ви окажем съдействие за ко-финансиране.

 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА